TARYFA 2021 – obowiązująca od 01.02.2022

Informujemy, że na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) w dniu 24 stycznia 2022 roku na stronie

Biuletyn Informacji Publicznej: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została

decyzja: PO.RZT.70.461.2021/D/PH https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-461-2021-d-ph.html

zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Buku na terenie miasta i gminy Buk.

Taryfa obowiązuje od 01.02.2022 r.

tekst zatwierdzonej taryfy: .

https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/1165446/zalacznik-do-decyzji-po-rzt-70-461-2021_d_ph-pdf.html–

Skip to content