Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Buku został powołany uchwałą Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 24.06.1991 r. Nr XIV/74/91 jako jednostka organizacyjna Gminy – zakład budżetowy. Uchwała nr XVI/91/91 z dnia 25.11.1991 r. w sprawie wyboru formy organizacyjno – prawnej prowadzenia przez Miasto i Gminę działalności w zakresie wodociągów i kanalizacji.W dniu 01.01.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku został przekształcony w spółkę prawa handlowego i został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miast i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sadowego pod numerem 0000444980 pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o .Jednocześnie informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przyjął wszelkie prawa i obowiązki jako następca prawny dotychczasowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i stał się stroną w wcześniej zawartych umowach.Dodatkowo informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk posiada nr NIP 7773229576 od 01.02.2013 roku.
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Buku powstała z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku samorządowego zakładu budżetowego. Akt założycielski Spółki został podpisany w dniu 12.11.2012 r. (Akt notarialny – Repertorium A 11165/2012).Spółka została wpisana w dniu 21.12.2012 r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000444980.
Utworzony w Spółce kapitał ma następującą strukturę na 31.03.2022: Kapitał podstawowy: 36.728.600,00 (367286 udziałów po 100,00 zł) Kapitał zapasowy: 3.279.954,74
Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez:
  • Burmistrza Miasta i Gminy Buk - Pawła Adama
Rada Nadzorcza w składzie:
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Magdalena Wróblewska - Urbaniak
  • Członek Rady Nadzorczej: Piotr Korytkowski
  • Członek Rady Nadzorczej: Marek Borkowski
Zarząd Spółki w składzie:
  • Prezes Zarządu: Tomasz Stawicki
Dla realizacji zadań stworzono schemat organizacyjny Spółki oparty o podział na następujące działy:
  • Dział Gospodarki wodno - ściekowej
  • Dział Usług
  • Dział Księgowości
  • Kadry i Płace, Sekretariat.