Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Buku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgk-buk.pl.

Data publikacji strony internetowej: 11.07.2007 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.01.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jej redaktorzy starają się zapewnić dostępność plików. Serwis zawiera dokumenty PDF będące skanami lub stworzone na podstawie dokumentów word bez odpowiedniej struktury. Nieczytelne dla czytników ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Zamierzamy dokładać starań, by dostępność strony ulegała poprawie, a nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie – posiadały odpowiednią strukturę znaczników, czyli tagowanie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Szczęśniak – Borowska . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61-8359492. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku funkcjonuje w budynku administracyjnym znajdującym się na terenie Buku, a także w budynkach technicznych związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Buk. Wykaz telefonów i e-maili kontaktowych do pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej www.zgk-buk.pl.

Główny budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znajduje się przy ul. Przemysłowej 10 w Buku, gdzie na parterze mieści się Dział Usług, pozostałe biura na I piętrze budynku. Punkt Obsługi Klienta mieści się w osobnym budynku dostępnym dla osób niepełnosprawnych przy głównej bramie siedziby Spółki przy ul. Przemysłowej 10 w Buku. Dostęp do tego biura nie jest utrudniony. W pobliżu wejścia znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów. Nie ma wyznaczonego odrębnego miejsca dla niepełnosprawnych.

Dostęp do poszczególnych pomieszczeń zakładu w głównym budynku jest dostępny. Budynek posiada piętro, schody, nie posiada windy.

Skip to content