Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. na terenie Gminy Buk funkcjonować będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP mogą przywieźć następujące odpady:

Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 • odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok ;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
 • odzież i tekstylia;
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki).

Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkane)
w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • papier i tektura (w tym opakowania);
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowania);
 • metale (w tym opakowania);
 • opakowania wielomateriałowe;
 • opakowania ze szkła bezbarwnego;
 • opakowania ze szkła kolorowego;
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z zastrzeżeniem, że limit roczny odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi 24 worki o pojemności 120 l na nieruchomość.

Z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane
są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • papier i tektura;
 • tworzywa sztuczne;
 • metale;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z zastrzeżeniem, że limit roczny odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi 24 worki o pojemności 120 l na działkę;
 • odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok.

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • sprzęt budowlany;
 • zmieszane odpady budowlane;
 • urządzenia przemysłowe;
 • odpady poprodukcyjne;
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 • butle gazowe;
 • papa;
 • okna plastikowe;
 • gaśnice;
 • wata szklana.

Lokalizacja PSZOK

ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk

Godziny otwarcia PSZOK:

 • od 7.00 do 17.00. – wtorki
 • od 11.00 do 20.00. - piątki
 • od 8.00 do 14.00 – soboty
 • w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk
tel. 61 8359 489 – Punkt obsługi klienta
tel. 61 8359 499 – Dział Gospodarki Odpadami

MPSZOK

Mieszkańcy z terenu  Miasta i Gminy Buk mogą samodzielnie i bezpłatnie przekazywać określone frakcje odpadów komunalnych do MPSZOK.

MPSZOK kursuje według harmonogramu  ustalonego na dany rok kalendarzowy. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej  www.goap.org.pl  oraz www.zgk-buk.pl

MPSZOK przyjmuje wyłącznie następujące selektywnie zbierane odpady komunalne:

 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • Baterie i akumulatory;
 • Przeterminowane leki;
 • Odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki);
 • Farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony.

Szczegółowe informacje na temat przyjmowanych przez MPSZOK odpadów:

Lp.

Grupa odpadów

Kod odpadu

Nazwa odpadu

1.

Odpady

problemowe

20 01 13*

Rozpuszczalniki

2.

20 01 14*

Kwasy

3.

20 01 15*

Alkalia

4.

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

5.

20 01 19*

Środki ochrony roślin I II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

6.

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

7.

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

8.

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

9.

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

10.

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

11.

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

12.

Odpady

komunalne

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

13.

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

14.

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,

16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

15.

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

16.

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

17.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

18.

ex 20 01 99

Odpad wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)

MPSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
 

 • Materiały zawierające azbest;
 • Odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej– wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad20 litrów na opakowanie jednostkowe);
 • Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpady, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych);
 • Odpady w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce;
 • Wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych)– zwłaszcza w dużych ilościach;
 • Odpady wielkogabarytowe;
 • Odpady budowlane;
 • Opony;
 • Odpady ulegające biodegradacji;
 • Odpady komunalne zmieszane;
 • Papier, szkło, tworzywa sztuczne.
   

Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących)
i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

Pracownik ZGK Sp. z.o.o. .ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Pracownik ZGK Sp. z o.o.. ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli dostarczony odpad przez mieszkańca nie byłby odpadem objętym odbiorem w ramach  działania MPSZOK.

WAŻNE
Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańcy Miasta i Gminy Buk mogą oddawać do aptek.