Koronawirus

Zarządzenie Nr 2/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. w Buku

Buk, dnia 13.03.2020

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników, klientów i kontrahentów Spółki.

Wobec pogłębiającego się zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz koniecznością podjęcia działań zmierzających do zapobiegania dalszym zachorowaniom, kierując się troską o zdrowie i życie pracowników oraz klientów i kontrahentów ZGK Sp. Z o. o. w Buku, zwanej dalej „Spółką“, a także w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) niniejszym zarządzam co następuje:

§1

 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Spółki do zapoznania się z publicznie dostępnymi informacjami na temat sposobów przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 i objawów zarażenia się chorobą COVID-19.
 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Spółki do zapoznania się z publicznie dostępnymi informacjami na temat podstawowych zasad profilaktyki przeciwko COVID-19, a także do stosowania się do wszystkich niezbędnych zasad, obejmujących w szczególności, co następuje:
  1. jak najczęściej i dokładnie (przez co najmniej 30 sekund) myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol,
  2. nie dotykaj dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu,
  3. kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi, zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyj ręce,
  4. unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą,
  5. zachowaj bezpieczną odległość od rozmówców (miniumum 1-1,5 metra),
  6. jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem skorzystaj z pomocy lekarskiej lub epidemiologicznej,
  7. unikaj konsumpcji surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka,
  8. unikaj przebywania w miejscach o zwiększonym ryzyku zachorowania na COVID-19.
 3. Informuję o wyposażeniu Spółki w podstawowe środki ochrony, w szczególności w preparaty odkażające, zobowiązując wszystkich pracowników Spółki do częstego ich stosowania w ciągu dnia, a także, bezwzględnie, do ich stosowania za każdym razem po wejściu do obiektów Spółki z zewnątrz. Zobowiązuję także pracowników Spółki, aby nakazywali korzystanie z tych preparatów osobom trzecim przychodzącym do Spółki z zewnątrz.
 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników Spółki do ograniczenia spotkań wewnątrz obiektów i pomieszczeń Spółki. Zalecam kontakt pomiędzy sobą, a także z osobami trzecimi poprzez środki porozumiewania się na odległość, w szczególności telefon oraz pocztę elektroniczną. Zalecam Pracownikom poinformowanie klientów i kontrahentów Spółki o preferowaniu kontaktu telefonicznego oraz korespondencyjnego (mailowego).
 5. Zobowiązuję wszystkich pracowników Spółki do bezwzględnego utrzymywania ich stanowisk pracy w czystości, w szczególności przecieranie powierzchni dotykowych (np. biurek, stolików, klamek, włączników światła, poręczy i innych przedmiotów, w szczególności telefonów, klawiatur) środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 6. Zobowiązuję wszystkich pracowników Spółki do bieżącego monitorowania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz inne właściwe organy publiczne.
 7. Pracownik, u którego wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: (i) gorączka, (ii) kaszel, (iii) trudności w oddychaniu (duszności), zobowiązany jest zasięgnąć pomocy medycznej zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także w miarę możliwości poinformować o tym Spółkę w celu umożliwienia jej podjęcia czynności mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) w zakładzie pracy.

§2

 1. Określam następujące zasady funkcjonowania i organizacji pracy Spółki w okresie utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego: 1) zarządzam ograniczenie dostępu osób trzecich do obiektów i pomieszczeń Spółki, a w szczególności zamknięcie dla osób trzecich biura obsługi klienta i działu technicznego; 2) zarządzam zamknięcie bramy wjazdowej na drodze dojazdowej do obiektu Spółki położonej przy ul. Przemysłowej 10, wprowadzając następujące zasady obowiązujące pracownika pełniącego dyżur przy bramie wjazdowej: a) pracownik będzie informował interesantów o możliwości załatwienia sprawy telefonicznie, e-mailowo lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość; b) pracownik będzie dysponował drukami odpowiednich wniosków i przekazywał je interesantom, 3) nakazuję ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów pomiędzy Pracownikami Spółki oraz Pracowników Spółki z osobami trzecimi, a także uczestnictwo Pracowników Spółki w służbowych spotkaniach na terenie i poza terenem zakładu pracy 4) nakazuję pracownikom Spółki pracującym w poszczególnych obiektach Spółki aby ograniczyli przemieszczanie się pomiędzy tymi obiektami do przypadków, kiedy faktycznie zachodzi taka potrzeba, a gdy ona nie zachodzi by stacjonowali w obiektach, w których znajdują się ich podstawowe stanowiska pracy; 5) Operatorzy SUW; 6) Operatorzy Oczyszczalni Ścieków
 1. Informuję, że Pracownik, o ile zostanie wobec niego wydane takie polecenie przez Pracodawcę, ma obowiązek wykonywania pracy określonej w umowie o pracę przez czas oznaczony w poleceniu, poza miejscem jego stałego wykonywania (praca zdalna).
 2. Kategorycznie zabraniam pojawiania się w Spółce pracownikom Spółki posiadającym objawy chorobowe, oczekując, że będą w takich przypadkach stosowali procedury chorobowe wynikające z przepisów prawa pracy i BHP.
 3. Dopuszczam odstępstwa od zasad określonych w ust. 1 powyżej w sytuacjach, które tego wymagają – po uzgodnieniu z bezpośrednimi przełożonymi albo Prezesem Zarządu Spółki.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

_______________________

Tomasz Stawicki

Prezes Zarządu

Skip to content