Inwentaryzacja na terenie miasta i gminy Buk

Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuje, iż w związku z przystąpieniem do wykonania dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła, od dnia 21 stycznia 2021 roku do dnia 26 lutego 2021 r. na terenie gminy Buk przeprowadzany będzie spis:
1. Zbiorników bezodpływowych (szamba).
2. Przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Źródeł ciepła.

Inwentaryzację przeprowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia
z numerem dowodu osobistego, podpisane przez Prezesa ZGK sp. z o.o.

Mieszkańców gminy Buk, właścicieli gospodarstw uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.
Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne m.in.:
1. Podstawowe informacje na temat instalacji.
2. Informacje na temat nazwy firmy asenizacyjnej odbierającej nieczystości ciekłe.
3. Informacje o dacie ostatniego wywozu nieczystości.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej źródeł ciepła będą potrzebne:

1. Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,
2. Instrukcja obsługi źródła ciepła.


Podczas inwentaryzacji będzie przeprowadzana Ankieta.

Skip to content